COK Pracuj z nami!

Znajdź pracę i

SPECJALISTĄ ds.
rozwiązań Orange

MIEJSCE PRACY: TORUŃ

GODZINY PRACY

8:00 - 16:00
Do Twoich zadań będzie należało:
 • kontakt telefoniczny z Klientami operatora Orange oparty na gotowej bazie,
 • przedstawianie atrakcyjnych ofert,
 • weryfikowanie oczekiwań i potrzeb Klientów.

APLIKUJ i daj się zatrudnić :)

Zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zgody na przetwarzanie danych osobowych

Niniejszym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej „RODO”:

Być może jedna jaskółka wiosny nie czyni, ale do zmiany pracy wystarczy jedno kliknięcie

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Obsługi Klienta Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Szosa Bydgoska 60A;
 2. kontakt z administratorem danych osobowych może Pani/Pan uzyskać dzwoniąc pod nr tel.: +48 22 719 72 00 lub wysyłając maila na adres: kontakt@centrum-ok.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz na podstawie art. 221 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy; w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji na podstawie dobrowolnie  wyrażonej przez  Panią/Pana  zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  w przypadku podania przez Pana/Panią dodatkowych danych niewymaganych w procesie rekrutacji Centrum Obsługi Klienta będzie przetwarzało te dane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody w rozumieniu art. 4 pkt 11 RODO, w przypadku przesłania przez Pana/Panią dodatkowych danych stanowiących szczególne kategorie danych osobowych o których mowa w art. 9 oraz art. 10 RODO Centrum Obsługi Klienta dokona anonimizacji tych danych, a co za tym idzie nie będzie ich przetwarzać.
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie pracownicy lub współpracownicy administratora upoważnieni do prowadzenia procesu rekrutacji, nadto w przypadku zgłoszenia swojej kandydatury za pośrednictwem strony www lub portalu internetowego odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy lub współpracownicy administratora zajmujący się obsługą IT strony www lub portalu internetowego;
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres:
  a) aktualnej rekrutacji, w której wzięli Państwo udział;
  b) aktualnej rekrutacji oraz przez okres 2 lat od dnia przesłania do nas swojego CV – jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji;
 6. ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub uzyskania ich kopii, a także prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na ich przetwarzanie; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy kontakt@centrum-ok.pl;
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w następującym zakresie: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, kwalifikacje zawodowe, dane kontaktowe w celu przyspieszenia i ułatwienia komunikacji niezbędnej w ramach prowadzonego procesu rekrutacyjnego;
 9. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji jest dobrowolne, ale umożliwi skontaktowanie się Panią/Panem w razie ich prowadzenia w przyszłości; wyrażona zgoda w każdej chwili może zostać cofnięta. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 10. Centrum Obsługi Klienta nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadku rekrutacji odbywającej się za pomocą portalu Facebook, dane te są przetwarzane w ramach serwisu z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.
  Polityka Prywatności i Polityka Cookies